KVKK METNİ

İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş iletişim ve Bilgi Talep Formlarında işlenen Kişisel Verilere Yönelik Aydınlatma Metni İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş olarak (İNFO) işlediğimiz kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu nedenle kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla İNFO, kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirleri almakta, KVKK doğrultusunda kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dâhilinde işlemektedir. Veri Sorumlusunun Kimliği ve iletişim Bilgileri

Veri sorumlusu : İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (Boğaziçi kurumlar V.D 4780036787) Adres: kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14 Kat:8-9 Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14 Tel: 0212 324 84 26 E-posta: iletisim@infoyatirim.com.tr Kişisel Verilerinizin işlenme Amaçları Kişisel verileriniz; • İNFO tarafından ve kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak aktarıldığı üçüncü kişiler tarafindan sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizin en iyi sekilde faydalanmasi için çalışmaların yapılması, • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, • İNFO tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin satış ve pazarlama süreçlerinin, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, •Reklam, kampanya ve promosyon faaliyetleri kapsamında müşteri ve verisi işlenen ilgili kişilerle iletişime geçilmesi, sosyal medya ve diger elektronik mecralardan yapılacak kampanyalar, abonelikler ve veri analizi uygulamaları, • Veri sorumlusu olarak şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, İNFO talep ve şikâyetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, amaçları ile işlenir. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında KVKK’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde; iNFO’nun hukuki yükümlülüklerini ve ticari faaliyetlerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımız, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, doğrudan iştiraklerimiz ve dolaylı bağlı ortaklıklarımız, Şirketimiz çalışamları, Şirketimizce destek hizmeti verilen veya hizmet alınan üçüncü kişiler, grup şirketimiz, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve farklı kanallardan ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, fiziki ortamda, elektronik ortamda ya da kapali devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle yasal yollardan elde edilebilmektedir. Ayrıca toplanan kişsel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 2/2 Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan ilgili kişinin açık rızasının olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenir. Rızasının geri alınması halinde ise kişsel verileriniz anonimleştirilecektir ve kullanılmayacaktır. Şirket, periyodik olarak verilerin gerekmediğini anonimleştirmesi denetlemekte ve gerekirse de anonimleşmesi gereken verileri anonimleştirmektedir. Veri Sahibi (ilgili kişi) Olarak Haklarınız Veri sahibi (ilgili kişi) olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.

Verisi işlenen ilgili kişinin KVKK’un 11. maddesinde belirtilen; • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını ögrenme, • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır. Başvurunun yapılması ve Bilgi Alma hakkı KVKK Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletisim@infoyatirim.com.tr adresine iletebilirsiniz. Ayrıca, KVKK’da belirtilen ve belirtilecek diğer yöntemler

ile de şirketimize başvuruda bulunabilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna internet sitemizdeki linkten ulaşabilirsiniz. (Başvuru Formu) Başvuruda) Adınız, Soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuzu, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız, d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.